Bộ Chính trị: Huy động tối đa các nguồn lực phát triển hệ thống vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ, bền vững
BVCL - Huy động tối đa các nguồn lực, tập trung ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống giao thông vận tải đường sắt hiện đại, đồng bộ, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình, bước đi cụ thể, phù hợp với điều kiện và kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ.
--Quảng cáo--- banner