Giáo dục

Yên Bái: Phổ biến, nâng cao hiệu quả công tác khuyến học

Thành Nam 10/02/2024 08:33

Theo kế hoạch, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số

UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành Kế hoạch số 35/KH-UBND về việc triển khai Quyết định số 1315 ngày 09/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào "Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030" và Hướng dẫn số 216/HD-BNV ngày 14/01/2024 về khen thưởng thành tích trong phong trào này.

273719_9.-5-tieu-hoc-kim-dong.jpg
Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa và sự cần thiết của khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, tạo phong trào thi đua trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng những hành động và việc làm cụ thể, góp phần thực hiện thành công chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương trong việc triển khai phong trào thi đua; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đề ra tại Kế hoạch số 233 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Theo kế hoạch, Yên Bái sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả của công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập và mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số, phát huy sáng kiến, giải pháp khuyến khích và phát triển văn hóa học tập trong cộng đồng; triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp và tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch số 233...

Thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi, bằng mọi phương pháp để phục vụ cho công việc; thi đua đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị và xây dựng mô hình công dân học tập, xây dựng văn hóa học tập.

Kế hoạch của UBND tỉnh Yên Bái cũng đưa ra các tiêu chí thi đua cụ thể đối với cấp tỉnh, cơ quan, ban, ngành với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội...; cấp huyện, cấp xã và các thôn bản, tổ dân phố, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp, hộ gia đình và cá nhân.

Phong trào được triển khai theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 từ 2023 - 2025; giai đoạn 2 từ 2026 - 2030.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học triển khai thực hiện bộ tiêu chí công nhận danh hiệu "Cộng đồng học tâp” cấp xã, huyện, tỉnh, "Đơn vị học tập”, "Gia đình học tập”, "Dòng họ học tập” và "Công dân học tập”… đồng thời đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Phổ biến, nâng cao hiệu quả công tác khuyến học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO