Sự kiện

Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024

Mai Đỉnh 27/01/2024 - 09:12

Sáng 26/1, Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí đại diện: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn phòng TANDTC, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Cục Kế hoạch - Tài chính, Học viện Tòa án, Tạp chí TAND, cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động Báo Công lý.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-12-.jpg
Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền

Theo báo cáo, năm 2023, Báo Công lý thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao trong điều kiện gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC; sự phối hợp, giúp đỡ của các đơn vị trong hệ thống Tòa án; sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chi ủy, Ban lãnh đạo Báo; sự đoàn kết, đồng lòng xây dựng cơ quan của tập thể cán bộ, phóng viên, người lao động; kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được từ những năm trước, năm 2023, Báo Công lý đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

a1.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du và các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, phóng viên, người lao động Báo Công lý

Đơn vị đã đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động theo mô hình Tòa soạn hội tụ hiện đại, chuyên nghiệp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng thông tin - tuyên truyền về hệ thống TAND trên các ấn phẩm, bảo đảm Báo Công lý thực hiện tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TANDTC. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình đã hoạt động rất hiệu quả, có nhiều đổi mới về công tác thông tin, tuyên truyền.

Các ấn phẩm Báo in, báo điện tử, chuyên trang điện tử, Truyền hình TAND tuyên truyền bám sát tôn chỉ mục đích, tính chính trị - nghiệp vụ, không để sót lọt thông tin quan trọng. Trọng tâm tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thông tin kịp thời hoạt động của Lãnh đạo TANDTC và mọi mặt công tác trong hệ thống TAND; góp phần phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho toàn thể nhân dân và xã hội; lan tỏa ngày một sâu rộng vị thế của Tòa án cũng như hình ảnh cán bộ Tòa án và người Thẩm phán…

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-6-.jpg
Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh phát biểu tiếp thu ý kiến.

Cùng với Báo in Công lý tổ chức xuất bản các số báo thường kỳ, các số báo đặc biệt, Báo điện tử (http://congly.vn) và các chuyên trang điện tử cũng thường xuyên cập nhật thông tin 24/7, xuất bản trung bình 70 tin, bài/ngày, nội dung đảm bảo chất lượng; Bộ phận Truyền hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, phát sóng các Chương trình Truyền hình TAND, Hồ sơ xét xử và các chuyên trang điện tử...

Cũng trong năm 2023, cấp ủy Chi bộ và Ban lãnh đạo Báo đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất do lãnh đạo TANDTC và Ban Chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền TAND giao, trong đó tăng cường đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; Chủ trì xây dựng chương trình phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật với các đơn vị và tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số; Dân tộc tôn giáo; An toàn giao thông; Pháp luật tài chính-ngân hàng… Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn xuất bản báo chí, Báo Công lý còn tích cực thực hiện tốt công tác xã hội từ thiện...

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2023, tập thể cán bộ Báo Công lý đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được nhận các danh hiệu và Bằng khen của Chánh án TANDTC.

Đổi mới, đa dạng hình thức và nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm

Phát huy những kết quả đạt được năm 2023, căn cứ nhiệm vụ chính trị được giao, tình hình thực tế đơn vị, Chi bộ đảng và lãnh đạo Báo Công lý quyết tâm tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 như: Chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy - Ban lãnh đạo Báo về quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết Đảng bộ TANDTC nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết của Ban cán sự đảng và Chỉ thị của Chánh án TANDTC về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác Tòa án năm 2024 và Nghị quyết Chi bộ Báo Công lý. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đột xuất do lãnh đạo TANDTC, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - tuyên truyền TAND giao và các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2024 của Báo Công lý, đảm bảo Báo Công lý thực hiện tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND.

Củng cố, kiện toàn bộ máy, nhân sự theo Quyết định của TANDTC giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự tại Báo Công lý. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của TANDTC phê duyệt Đề án “Đổi mới chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Báo Công lý và Quyết định của TANDTC quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Báo Công lý, có hiệu lực từ đầu năm 2024. Đây là nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của Báo Công lý cần thực hiện trong năm 2024.

Chi ủy - lãnh đạo Báo tiếp tục chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; kiện toàn các đơn vị phòng/ban thuộc Báo theo Quyết định, Đề án được phê duyệt; Bố trí nguồn nhân sự hợp lý, có chất lượng và củng cố thành lập các văn phòng đại diện tại các khu vực để truyền tải thông tin kịp thời, đa dạng, đều khắp.

Đặc biệt, đổi mới, đa dạng hình thức và nâng cao chất lượng nội dung các ấn phẩm theo hướng bảo đảm tôn chỉ mục đích, đúng định hướng, tuân thủ quy định pháp luật. Báo Công lý tập trung xây dựng và phát triển 03 trụ cột chính: Báo in Công lý, Báo điện tử Công lý và Truyền hình TAND. Tăng cường phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài hệ thống TAND để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức, hoạt động của Tòa án thông qua các tuyến bài có chất lượng, truyền tải thông tin kịp thời, đa dạng, sâu rộng tạo sức lan tỏa rộng lớn trong và ngoài hệ thống TAND.

Bên cạnh đó, chú trọng tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí đảm bảo cho Báo hoạt động ổn định và phát triển theo mô hình Tòa soạn hội tụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích sự sáng tạo, sáng kiến, giải pháp của phóng viên, nhà báo trong hoạt động nghiệp vụ.

Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua, tham gia tích cực phong trào thi đua của hệ thống TAND với chủ đề “Vì Công lý”. Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, bảo đảm khối đoàn kết thống nhất, phát huy năng lực cá nhân, tạo sức mạnh tập thể hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao.

Tại Hội nghị, đại diện Văn phòng thường trú, Ban chuyên môn đã đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tin, bài; những cách thức, biện pháp phù hợp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả cộng tác; kiến nghị về phối hợp… Hội nghị đã được đồng chí Trần Đức Vinh, Tổng Biên tập Báo Công lý trao đổi, giải đáp những vấn đề quan tâm, kiến nghị.

Tiếp tục đóng góp nhiều hơn vào công tác tuyên truyền của ngành Tòa án và nền báo chí nước nhà

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du thay mặt Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích nổi bật mà Báo Công lý đạt được trong năm 2023.

Qua nghe báo cáo công tác của đơn vị, đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Văn Du bày tỏ vui mừng trước những kết quả mà Báo đạt được; đồng thời cho biết: “Báo Công lý là cơ quan ngôn luận của TANDTC, có vai trò hết sức quan trọng khi đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TANDTC, đơn vị Thường trực của Ban Chỉ đạo công tác Thông tin - Tuyên truyền TAND”.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-1-.jpg
Các đại biểu dự Hội nghị.

Đồng chí Phó Chánh án đánh giá nội dung tuyên truyền đã bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thông tin kịp thời hoạt động của lãnh đạo TANDTC và mọi mặt công tác trong hệ thống TAND (về cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy, lấy ý kiến đối với Dự thảo Luật Tổ chức TAND sửa đổi, xây dựng Tòa án điện tử, tổ chức phiên tòa trực tuyến, triển khai thi hành Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, công tác phát triển án lệ; đổi mới tổ chức bộ máy của Tòa án, xây dựng Nhà nước pháp quyền, nhân dân tham gia xét xử…), góp phần phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho nhân dân và xã hội; lan tỏa ngày một sâu rộng vị thế của Tòa án cũng như hình ảnh cán bộ Tòa án và người Thẩm phán, bảo đảm thực hiện tốt vai trò là đơn vị nòng cốt trong công tác thông tin - tuyên truyền của TAND.

Theo Phó Chánh án Nguyễn Văn Du, Báo đã thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối giữa TANDTC với các cơ quan, tổ chức ở Trung ương và địa phương; đã tuyên truyền đầy đủ, sinh động về tổ chức, hoạt động của hệ thống Tòa án đến với người dân; đặc biệt Báo đã phản ánh các hoạt động của Tòa án ở địa phương thông qua báo giấy, báo điện tử và truyền hình thường xuyên, cập nhật hơn.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-8-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du trao danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc và Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các tập thể đơn vị của Báo.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024 và những năm tiếp theo, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đề nghị Báo Công lý tiếp tục cải tiến, đổi mới cả về nội dung và hình thức, đặc biệt là việc xây dựng các chuyên mục, chuyên trang bám sát các vấn đề nóng của đời sống pháp luật, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp đột phá của hệ thống TAND, đặc biệt là giải pháp đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tư pháp, để nâng cao chất lượng các mặt hoạt động của Báo.

Đặc biệt, tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động báo chí nhằm đảm bảo Báo hoạt động ổn định và phát triển theo mô hình Tòa soạn hội tụ hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 02 ngày 15/01/2024 của Chánh án TANDTC về đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Tòa án điện tử.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-10-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du và đồng chí Phạm Hồng Quyền, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng TANDTC trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND và Bằng khen của Chánh án TANDTC cho các cá nhân.

Bên cạnh công tác chuyên môn, đồng chí Nguyễn Văn Du cũng lưu ý, cần sản xuất và khai thác các nguồn lực trong và ngoài hệ thống Tòa án một cách đúng quy định, phù hợp với quyền hạn, chức năng, nhiệm vụ được giao; nhằm đảm bảo ổn định đời sống cho cán bộ, phóng viên, người lao động của Báo.

“Từ thành công của Hội nghị hôm nay, tôi tin tưởng rằng tập thể cán bộ, công chức, người lao động Báo Công lý sẽ phát huy hiệu quả những thành tích đã đạt được, giữ vững đoàn kết, chung sức, đồng lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu công tác trong năm 2024”, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du nhấn mạnh.

Thay mặt tập thể lãnh đạo và toàn thể công chức và người lao động Báo Công lý, đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập đã tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC, đồng thời trân trọng cám ơn Ban cán sự Đảng, lãnh đạo TANDTC đã luôn quan tâm và dành nhiều tình cảm quý báu với hoạt động của Báo. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát về mọi mặt để Báo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-11-.jpg
Đồng chí Phạm Hồng Quyền và đồng chí Trần Đức Vinh, Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho các cá nhân của Báo.

Tổng Biên tập Trần Đức Vinh khẳng định tập thể Báo Công lý sẽ đoàn kết một lòng, cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án thành những chương trình, hoạt động và giải pháp cụ thể, hữu hiệu, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của cơ quan và hệ thống TAND.

Tại Hội nghị, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đã trao tặng các danh hiệu và Bằng khen của Chánh án TANDTC cho tập thể, cá nhân đạt thành tích thi đua năm 2023.

hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-13-.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Du trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua TAND cho đồng chí Trần Minh Giang, Biên tập viên phụ trách Ban Truyền hình TAND.
hoi-nghi-trien-khai-bcl-nam2024-5-.jpg
Cán bộ công chức, viên chức, người lao động Báo Công lý tham dự Hội nghị.
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Công lý tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2024
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO