Lạng Sơn: Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Đời sống | Việt Bắc | 10:27 16/07/2022

BVCL - Trong 6 tháng đầu năm 2022, không chỉ kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, kinh tế của tỉnh Lạng Sơn còn tiếp tục phát triển, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp ổn định, đạt tiến độ kế hoạch.

5476175f-d1ed-4633-b506-f3645686cb4b.jpeg
Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lạng Sơn chủ trì buổi họp báo

Tp trung phát trin toàn din các lĩnh vc kinh tế - xã hi

Ngày 15/7, UBND tnh Lng Sơn t chc hp báo Quý II/2022 nhm thông tin v các kết qu ni bt trong ch đo, điu hành phát trin kinh tế - xã hi trên đa bàn tnh 6 tháng đu năm 2022 và nhim v, gii pháp ch yếu 6 tháng cui năm 2022.  

Ông Phm Hùng Trưng, Chánh văn phòng UBND tnh Lng Sơn cho biết, trong 6 tháng đu năm, UBND tnh đã tp trung ch đo thc hin các bin pháp phòng chng dch Covid-19, nht là trong dp trưc, trong và sau Tết Nguyên đán, ch đng thc hin chiến lưc “Thích ng an toàn, linh hot, kim soát hiu qu dch Covid-19” theo ch đo ca Chính ph, đy nhanh tiến đ chiến dch tiêm chng theo kế hoch. 

Xây dng, trình Ban Chp hành Đng b tnh, Ban Thưng v Tnh y ban hành các Ngh quyết, Ch th đ trin khai nhim v phát trin các ngành, lĩnh vc. Tp trung đy nhanh tiến đ lp Quy hoch tnh Lng Sơn thi k 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050; trin khai Chương trình phc hi và phát trin kinh tế - xã hi; tham mưu Ban Thưng v Tnh y thành lp Ban Ch đo công tác lp Quy hoch tnh và Ban Ch đo thc hin công tác bi thưng, gii phóng mt bng các d án trng đim trên đa bàn tnh. 

Quyết đnh phân b ch tiêu s dng đt trong quy hoch tnh Lng Sơn thi kỳ 2021-2030, tm nhìn đến năm 2050, kế hoch s dng đt tnh Lng Sơn 5 năm (2021-2025) cho cp huyn; tích cc tháo g khó khăn, vưng mc, khi công, khi đng li mt s d án đu tư ngoài ngân sách trng đim trên đa bàn. 

Tp trung ch đo phát trin toàn din các lĩnh vc kinh tế - xã hi: Thc hin kế hoch sn xut v Đông Xuân; qun lý, bo v, phòng chng cháy rng; kim tra và ch đo các cơ quan, đơn v khn trương, kp thi trin khai công tác cu nn, cu h, h tr Nhân dân chu nh hưng do mưa lũ, ngp úng cc b, st lở đt trên đa bàn tnh vào đu tháng 5/2022. Trin khai các nhim v xây dng nông thôn mi theo kế hoch. 

Đy mnh các bin pháp tháo g khó khăn đ nâng cao năng lc thông quan hàng hóa xut nhp khu, bo đm yêu cu phòng, chng dch Covid-19. Ban hành Quy trình thc hin thu hi đt, bi thưng, h tr, tái đnh cư khi Nhà nưc thu hi đt đ thc hin các D án đu tư theo quy đnh ca Lut Đt đai.

Đng thi, xây dng Đ án xin ý kiến Th ng Chính ph xem xét gii quyết tháo g khó khăn, vưng mc trong vichm dt thc hin h tr giao đt có thu tin s dng đt ti khu tái đnh cư khi Nhà nưc thu hi đt nông nghip đ thc hin các d án theo Kết lun ca Tng Thanh tra Chính ph. 

Xây dng hưng dn trình t, mt số th tc đu tư thc hin các d án đu tư ngoài ngân sách trên đa bàn tnh. Tăng cưng qun lý công tác lp quy hoch đô th, quy hoch xây dng trên đa bàn tnh. Tp trung ch đo công tác qun lý thu, chi ngân sách nhà nưc. Tiếp tc trin khai mnh m các nhim v v chuyn đi s. 

“Lãnh đo UBND tnh đã t chc kim tra công tác trin khai kế hoch phát trin kinh tế - xã hi và d toán ngân sách nhà nưc năm 2022, công tác phòng, chng dch Covid-19, xây dng nông thôn mi, kim tra theo tng chuyên đ, ngành, lĩnh vc ti 11 huyn, thành ph” - ông Phm Hùng Trưng cho hay.

Bên cnh đó, làm vic vi các s, ngành, ch đu tư, doanh nghip; kim tra, t chc các cuc hp đôn đc trin khai thc hin các d án trng đim, d án đu tư công khi công mi năm 2022 và các d án đu tư s dng vn ngoài ngân sách, công tác gii phóng mt bng đ kp thi tháo g ng mc, đy nhanh tiến độ thc hin.

b2a89dd9-9617-494c-8931-517e9a889704.jpeg
Ông Phùng Quang Hội, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Lạng Sơn phát biểu và cho ý kiến đánh giá về công tác báo chí trong 6 tháng đầu năm 2022

GRDP 6 tháng đu năm ưc tăng 6,51%

Theo Chánh văn phòng UBND tnh Lng Sơn, trong 6 tháng đu năm, khc phc khó khăn do thiên tai, dch bnh din biến phc tp, vi s lãnh đo ca Tnh u, s giám sát ca HĐND tnh, s tham gia tích cc ca y ban Mt trn T quc và các t chc chính tr - xã hi, s chđng trong ch đo, điu hành ca UBND tnh, phi hp cht ch ca các ngành, các cp, đng thun ca nhân dân và cng đng doanh nghip, dch Covid-19 đưc kim soát tt. 

Các ch tiêu năm 2022 đưc trin khai quyết lit, cơ bn đm bo tiến đ đ ra. Kinh tế tiếp tc phát trin, sn xut nông nghip, công nghip tiếp tc n đnh, đt tiến đ kế hoch; hot đng thương mi, du lch, dch v sôi đng tr li, tiếp tc tăng trưng. 

C th, tng sn phm trên đa bàn (GRDP) 6 tháng đu năm ưc tăng 6,51% so vi cùng k, trong đó: khu vc nông, lâm nghip và thy sn tăng 3,3%, công nghip và xây dng tăng 11,31%, dch vtăng 6,06%, thuế sn phm tr tr cp sn phm tăng 3,18%. 

Tng kim ngch xut nhp khu qua đa bàn ưc thc hin 1.200 triu USD, đt 21,8% kế hoch, gim 38,8% so vi cùng k. Trong đó, xut khu 425 triu USD, đt 19,9% kế hoch, gim 38,4%, nhp khu 775 triu USD, đt 23,1% kế hoch, gim 39%. Hàng đa phương xut khu ưc 58 triu USD, đt 40,8% kế hoch, gim 4,9% so vi cùng k.

Sn xut công nghip cơ bn n đnh và có bưc tăng trưng, tính chung 6 tháng đu năm ch s sn xut công nghip ưc tăng 7,86% so vi cùng k, trong đó công nghip khai khoáng tăng 4,7%; công nghip chế biến, chế to tăng 11,75%; sn xut và phân phi đin, khí đt, nưc nóng, hơi nưc tăng 4,64%; cung cp nưc, x lý rác thi tăng 3,53%.

Hot đng thương mi, dch v din ra sôi đng so vi cùng k, Tng mc bán lẻ hàng hóa và dch v 11.998 t đng, đt 53,97% kế hoch, tăng 11,56% so vi cùng k. Đáng chú ý, t quý II/2022, dch Covid-19 đưc kim soát tt đã to đà phc hi phát trin du lch; ưc 6 tháng đu năm thu hút 2,22 triu lưt khách du lch, đt 65,5% kế hoch, tăng 101,5% so vi cùng k; doanh thu du lch 881 tđng, đt 33,9% kế hoch, tăng 43%.

Trong 6 tháng cui năm 2022, đ phn đu hoàn thành và hoàn thành vưt mc các mc tiêu, nhim v phát trin kinh tế - xã hi năm 2022, UBND tnh Lng Sơn yêu cu các ngành, các cp tiếp tc t chc thc hin đng b, quyết lit các Nghị quyết ca Chính ph, Ban Chp hành Đng b tnh, HĐND tnh và Quyết đnh ca UBND tnh v nhim v, mc tiêu phát trin kinh tế - xã hi và d toán ngân sách năm 2022. 

Bên cnh đó, t chc thc hin đng b, hiu qu các gii pháp tái cơ cu ngành nông nghip gn vi xây dng nông thôn mi. Tp trung ch đo công tác gii ngân thanh toán vn đu tư công năm 2022 đm bo tiến đ theo kế hoch.

Nâng cao kh năng d báo tình hình, nm bt các chính sách, bin pháp áp dng đi vi hot đng xut nhp khu ca phía Trung Quc, kp thi tháo g khó khăn, nâng cao năng lc thông quan hàng hóa qua đa bàn tnh, hn chế ùn tc hàng hóa và bo đm yêu cu phòng, chng dch.

Duy trì n đnh sn xut ca các cơ sở công nghip. Tiếp tc t chc thc hin hiu qu nhng nhim v, gii pháp chủ yếu ci thin môi trưng kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh cp s, ban, ngành, các huyn, thành ph (DDCI), năng lc cnh tranh cp tnh (PCI) năm 2022…


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm theo chương trình đã đề ra.