Họp Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Tòa án | Minh Giang - Thu Trang | 15:37 23/09/2021

BVCL - Ngày 23/9/2021, tại Hà Nội, Ban cán sự đảng TANDTC tổ chức Phiên họp thứ nhất Ban chỉ đạo xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC, Trưởng ban Ban chỉ đạo chủ trì Phiên họp.

Tham dự Phiên họp có các thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập, các đồng chí thành viên Hội đồng Thẩm phán TANDTC, đại diện Ban chỉ đạo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đại diện Ban Nội chính Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, đại diện các đơn vị của TANDTC.

chanh-an-4.jpg
Ủy viên Bộ Chính trị, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình, Trưởng BCĐ Đề án phát biểu tại phiên họp. Ảnh Hải Đăng

Phát biểu khai mạc phiên họp, đồng chí Nguyễn Hòa Bình cho biết, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, Bộ Chính trị kết luận: “Tiếp tục quán triệt và thực hiện các quan điểm, định hướng cải cách tư pháp nêu trong Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, bổ trợ tư pháp, bảo đảm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng về cải cách tư pháp và Hiến pháp năm 2013. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân”.

Tổng kết công tác cải cách tư pháp thời gian qua cho thấy, thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW, các kết luận số 79-KL/TW, số 92-KL/TW, số 84-KL/TW của Bộ Chính trị, nhiều chủ trương, nhiệm vụ lớn của cải cách tư pháp đã được TAND đề xuất thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật và được triển khai thực hiện nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực hình sự, dân sự, tố tụng tư pháp, tổ chức và hoạt động của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của TAND tiếp tục được kiện toàn và có nhiều đổi mới theo hướng tiệm cận dần với mô hình tổ chức, hoạt động của một nền tư pháp hiện đại. Đội ngũ giữ chức danh tư pháp trong TAND được tăng cường cả về số lượng và nâng cao về chất lượng bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu…

toan-canh-hoi-nghi-1.jpg
Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất, BCĐ Đề án cải cách tư pháp tại Tòa án đến 2030, tầm nhìn 2045. Ảnh Hải Đăng

Tuy nhiên, việc thực hiện cải cách tư pháp tại TAND theo Nghị quyết số 49-NQ/TW vẫn còn một số hạn chế, vướng mắc; nhiều vấn đề còn có nhận thức không thống nhất như: vị trí, vai trò “trung tâm” của Tòa án, xét xử là trọng tâm; nội hàm của “tư pháp”, “quyền tư pháp”, “cơ quan tư pháp”, “cơ quan có hoạt động tư pháp” trong Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa; cơ chế kiểm soát chặt chẽ giữa các cơ quan trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, nhất là kiểm soát giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan có hoạt động tư pháp. Có nội dung cải cách đã đề ra nhưng chưa tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện như: tổ chức hệ thống Tòa án theo thẩm quyền xét xử, không phụ thuộc vào đơn vị hành chính; có nội dung cải cách chưa thực hiện được do nguồn lực còn hạn chế như xây dựng Tòa án điện tử, Tòa án số hướng đến xây dựng và vận hành hoạt động Tòa án thông minh…

Cải cách tư pháp trong TAND là con đường tất yếu, lâu dài để đạt được các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đặt ra và đáp ứng sự mong đợi của nhân dân vào một nền tư pháp chuyên nghiệp, hiện đại trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để thực hiện thành công Nghị quyết của Đảng cũng như đứng trước yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của thực tiễn, phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn, hạn chế, tiến đến xây dựng nền tư pháp nước nhà tương đồng với trình độ phát triển chung của thế giới và thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, TANDTC nghiên cứu, xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Để có đánh giá đầy đủ, toàn diện cả về lý luận và thực tiễn làm cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng đề án nêu trên cũng như hoạt động của Ban chỉ đạo đề án thực hiện hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra, Ban cán sự đảng TANDTC tổ chức phiên họp lần thứ nhất của Ban chỉ đạo xây dựng đề án để xin ý kiến các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo, Tổ biên tập, các chuyên gia, các đại biểu vào dự thảo đề cương đề án.

dai-bieu-phat-bieu-4(2).jpg
Đồng chí Tống Anh Hào, Thẩm phán TANDTC phát biểu đóng góp ý kiến tại phiên họp. Ảnh Hải Đăng

Tại phiên họp, các đại biểu thống nhất thông qua kế hoạch xây dựng đề án, đề cương đề án, trong đó nhấn mạnh những vấn đề lớn của đề án cần tiếp tục phải nghiên cứu, đánh giá: (1) Làm rõ nội hàm quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp; (2) Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật (3) Đảm bảo công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho nhân dân tiếp cận tư pháp (4) Đổi mới và hoàn thiện thủ tục tố tụng (5) Đổi mới và hoàn thiện cơ chế nhân dân tham gia vào hoạt động xét xử của Tòa án (6) Đổi mới cơ chế quản lý, đánh giá, tuyển chọn, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng Thẩm phán, đề cao kỷ cương kỷ luật nội bộ (7) Xây dựng thiết chế để bảo vệ quyền uy tư pháp, bảo đảm chế độ, tiền lương, bảo vệ Thẩm phán (8) Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử (9) Xây dựng nền tảng hình thành Tòa án điện tử (10) Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Tòa án và các cơ quan nhà nước khác (11) Xây dựng thiết chế bảo vệ Hiến pháp. Trên cơ sở đó tham mưu, hoạch định chính sách, định hướng về cải cách tư pháp tại Tòa án trong thời gian tới.

Nhiều ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu đã thể hiện nhất trí cao về các vấn đề lớn của đề án; dự thảo kế hoạch và dự thảo đề cương đề án, đồng thời chỉ ra những vấn đề còn chưa rõ cần nghiên cứu, hoàn thiện. Trong đó cần làm rõ nội hàm quyền tư pháp, chủ thể thực hiện quyền tư pháp và đặc trưng cơ bản của quyền tư pháp; Hoàn thiện tổ chức và hoạt động của Tòa án để bảo đảm thực hiện nguyên tắc xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật; Xây dựng thiết chế để bảo vệ quyền uy tư pháp, bảo đảm chế độ, tiền lương, bảo vệ Thẩm phán; Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và sự giám sát của cơ quan dân cử; Xây dựng nền tảng hình thành Tòa án điện tử; Làm rõ cơ chế kiểm soát quyền lực giữa Tòa án và các cơ quan nhà nước...

Hiện nay, cùng với sự phát triển của xã hội, các vi phạm pháp luật, tội phạm ngày càng gia tăng cả về số lượng quy mô và tính chất, mức độ, các tranh chấp cũng không ngừng tăng theo quy mô dân số và nền kinh tế hội nhập. Dưới tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, việc tiếp cận thành tựu của khoa học nói chung, khoa học pháp lý nói riêng trở nên thuận lợi, dễ dàng. Bối cảnh thực tiễn này đặt ra yêu cầu cần tiếp tục có định hướng cải cách phù hợp để vừa giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội vừa góp phần xây dựng nền tư pháp vì dân, thuận lợi cho nhân dân, nhân dân cảm thụ được công lý, giá trị văn minh của nền tư pháp hiện đại; nhân dân giám sát được hoạt động tư pháp; quyền con người, quyền công dân được tôn trọng và bảo vệ.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến công tác cải cách tư pháp trong hệ thống TAND; Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã chính thức giao nhiệm vụ cho Tòa án xây dựng Đề án “Cải cách tư pháp tại TAND đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, đây là cơ sở để TANDTC nghiên cứu đưa ra những đề xuất, kiến nghị mang tính căn cơ để triển khai thực hiện đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Vì vậy, các nghiên cứu, đề xuất phải mang tính bao quát, có chiều sâu, toàn diện; không chỉ đáp ứng yêu cầu hiện tại mà bảo đảm dự đoán cả sự phát triển của môi trường pháp lý trong tương lai.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình giao cho Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý để triển khai các bước tiếp theo của đề án. Đồng thời Ban chỉ đạo, Tổ biên tập sẽ tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng đề án báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương theo đúng kế hoạch đã đề ra.

  • Quốc hội bế mạc: Bỏ phiếu phê chuẩn nhân sự Chính phủ, Thẩm phán TANDTC
    Tin nhanh 24hmột năm trước - Ngọc Mai
    BVCL - Hôm nay (28/7), Quốc hội sẽ bế mạc Kỳ họp thứ nhất. Trong ngày làm việc cuối, Quốc hội tiến hành thủ tục phê chuẩn các vị trí nhân sự quan trọng liên quan đến Phó Thủ tướng, các thành viên Chính phủ, TANDTC và Hội đồng Quốc phòng An ninh. Cùng với đó, Quốc hội cũng sẽ biểu quyết thông qua nhiều nghị quyết quan trọng khác.

(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Hội nghị triển khai chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư
Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan được giao nhiệm vụ cần tập trung, chủ động xây dựng các đề án, báo cáo được phân công; một số đề án khó, phức tạp, nhạy cảm đã tồn đọng từ các năm trước cần tập trung giải quyết dứt điểm theo chương trình đã đề ra.