Xây dựng Đông Nam Bộ trở thành vùng văn minh, hiện đại, hội nhập quốc tế
BVCL - Phát triển vùng Đông Nam Bộ phải phù hợp với các chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, bảo đảm thống nhất với quy hoạch quốc gia, phù hợp với chiến lược phát triển bền vững, chiến lược tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu.
--Quảng cáo--- banner