Bộ KH&ĐT lên kế hoạch hành động phát triển KTXH vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ

Kinh tế | T.Trang | 08:30 11/10/2022

BVCL - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc, xác định thời hạn, tiến độ, kết quả đầu ra, trách nhiệm và cơ chế phối hợp của các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-CP ngày 1/8/2022 của Chính phủ.

cb0235b3-a20f-4c81-8760-f9ba26320457_900_900.jpg
Bộ KH&ĐT lên kế hoạch hành động phát triển KTXH vùng Trung du, miền núi Bắc Bộ

Cụ thể, về hoàn thiện thể chế phát triển và liên kết vùng, gồm 03 nhiệm vụ: Quy hoạch vùng trung du và miền núi phía Bắc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2023; thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối vùng trung du và miền núi phía Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ trong năm 2022; báo cáo rà soát các cơ chế, chính sách đặc thù cho vùng trung du và miền núi phía Bắc, trình Thủ tướng Chính phủ quý II/2023.

Về phát triển nhanh và bền vững kinh tế vùng, gồm 02 nhiệm vụ: Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách về phát triển công nghiệp vùng theo hướng ứng dụng công nghệ cao, thân thiện với môi trường, trọng tâm là công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng, trình Bộ trưởng Bộ KH&ĐT trong giai đoạn 2023-2025; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, chính sách về phát triển các ngành dịch vụ và thương mại của vùng theo hướng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa, đẩy mạnh liên kết hoạt động du lịch giữa các tỉnh trong vùng, đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, trình Bộ trưởng Bộ KH&ĐT trong giai đoạn 2022-2025.

Trên cơ sở những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 96/NQ-CP; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng giao thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT có trách nhiệm tổ chức quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, bảo đảm thực hiện kịp thời và hiệu quả những nội dung của Kế hoạch.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý
Tổng Bí thư: Tiếp tục dự báo tình hình để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là
Chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lưu ý nhiệm vụ sắp tới, phải tiếp tục dự báo tình hình, nắm chắc các khả năng tình huống có thể xảy ra để có biện pháp đối phó, không chủ quan, lơ là.