Ban hành kế hoạch triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp

Đời sống | D. Thảo | 10:01 18/04/2022

BVCL - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Quyết định số 336/QĐ-LĐTBXH ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045.

dao-tao-nghe-11-.jpg
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2022

Kế hoạch này nhằm triển khai đầy đủ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp xác định tại Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; xác định công việc, phân công thực hiện, lộ trình thực hiện để tổng cục, cục, vụ, viện và các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021. Đây cũng là căn cứ để tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá việc triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg của các đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời xác định các cơ quan liên quan phối hợp triển khai Quyết định số 2239/QĐ-TTg. 

Cụ thể, kế hoạch giao Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp chủ trì tổ chức triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên cả nước và Kế hoạch này theo đúng quy định; là đầu mối giúp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trong việc phối hợp với các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và Kế hoạch này. Đồng thời, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp có nhiệm vụ đề xuất hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương phối hợp triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch này; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án, đề án trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc cấp có thẩm quyền xem xét, ban hành; phân công các đơn vị chuyên môn triển khai thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và Kế hoạch này đảm bảo mục tiêu, tiến độ; đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp việc thực hiện Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và Kế hoạch này; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hợp và đề xuất các chỉ tiêu, nhiệm vụ và nguồn vốn giao cho Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và các hoạt động tại Kế hoạch này; hướng dẫn Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí theo quy định; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nguồn lực và các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện Quyết định 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021; phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền. 

Các vụ Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Hợp tác quốc tế; các Cục Việc làm, Quản lý Lao động ngoài nước; Viện Khoa học Lao động và Xã hội, các vụ, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thực hiện các nội dung của Quyết định số 2239/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 và Kế hoạch này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 13/5/2022.


(0) Bình luận
Tin nổi bật Bảo vệ công lý