TANDTC lấy ý kiến đối với 18 dự thảo án lệ
BVCL - Kể từ khi ban hành Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP ngày 28/10/2015, sau đó là Nghị quyết số 04/2019/NQ-HĐTP ngày 18/6/2019 về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, đến nay, TANDTC đã công bố được 56 án lệ.
--Quảng cáo--- banner