Cụm thi đua số VI - TAND ký kết giao ước thi đua năm 2022

Tòa án với công dân - Ngày đăng : 16:04, 12/10/2021

BVCL - Sáng 12/10, tại Hà Nội, Cụm thi đua số VI - TAND đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ dự và chỉ đạo Hội nghị.

Cụm thi đua số VI - TAND bao gồm 12 đơn vị bao gồm: Văn phòng, Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Cục Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Công tác phía Nam, Học viện Tòa án, Báo Công lý, Tạp chí Tòa án nhân dân. Trong đó, 11 đơn vị  thuộc bộ máy giúp việc của TANDTC và Học viện Tòa án, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC về công tác xây dựng ngành; quản lý nhà nước ở một số lĩnh vực hoạt động của Tòa án và công tác hành chính - tư pháp.

Năm 2021, Ban Thanh tra làm Trưởng cụm, Tạp chí Tòa án nhân dân làm Phó Trưởng cụm Cụm thi đua số VI.

cum-thi-dua-so-6-1-.jpg
Đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trình bày Báo cáo tóm tắt tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số VI, đồng chí Trần Quốc Việt, TBT Tạp chí TAND (đơn vị Phó Cụm trưởng) cho biết: Trong năm qua, Tổ chức Đảng và các đoàn thể 12 đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI đã được kiện toàn và duy trì hoạt động tốt, đã phối hợp chặt chẽ với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các phòng trào thi đua, đặc biệt là trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng và vận động các đoàn viên, các hội viên tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác chuyên môn, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các đơn vị.

Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng đến từng tập thể và cá nhân trong Cụm thi đua số VI. Nhờ vậy, công chức, viên chức, người lao động tại các đơn vị luôn nêu cao tinh thần làm việc hăng say, đổi mới lề lối làm việc; xây dựng tác phong làm việc theo kế hoạch khoa học, khẩn trương; thường xuyên trau dồi, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.

Công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Cụm tiếp tục được duy trì và có những đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức các phòng trào thi đua. Cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao đối với công tác thi đua, khen thưởng, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, tạo động lực thúc đẩy các đơn vị, cá nhân ra sức thi đua... Thông qua các phòng trào thi đua, kết quả công tác trong năm 2021 của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực.

cum-thi-dua-so-6-2-.jpg
Quang cảnh diễn ra Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị đã thống nhất và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Thi đua, khen thưởng năm 2021 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của Cụm thi đua số VI.

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, đặc biệt là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh việc thực hiện chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong TAND.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua, bảo đảm thiết thực, hướng công tác thi đua vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, tập trung giải quyết những nhiệm vụ khó, những vấn đề bức xúc, nổi cộm, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm công tác của TAND năm 2022.

Phong trào thi đua phải thực sự đem lại lợi ích hiệu quả; chỉ tiêu thi đua sát với nhiệm vụ trọng tâm công tác của các Tòa án; gắn phong trào thi đua với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ... Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu, thực sự là hạt nhân, là ngọn cờ dẫn đầu trong các phong trào thi đua.

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và có biện pháp cụ thể để tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất trong công tác thi đua, khen thưởng trong hệ thống TAND; chú trọng nghiên cứu, ban hành các văn bản cụ thể hóa các quy định của Luật thi đua, khen thưởng phù hợp với đặc thù của các Tòa án. Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới quy trình, thủ tục, hồ sơ xét, đề nghị khen thưởng.

Tăng cường kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và đổi mới mạnh mẽ việc biểu dương, khen thưởng. Đảm bảo khen thưởng kịp thời, khách quan, công bằng: minh bạch, đúng người, đúng việc, lấy hiệu quả, chất lượng công tác làm thước đo; chú trọng khen thưởng công chức, viên chức và người lao động trực tiếp...

cum-thi-dua-so-6.jpg
Các đơn vị ký kết giao ước thi đua năm 2022

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TANDTC, đồng chí Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Trí Tuệ đã biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích  trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2021 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI - TAND đạt được, và mong rằng các đồng chí trong Cụm coi đây là nguồn động lực để tiếp tục phấn đấu, giành nhiều thành tích cao hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Nhấn mạnh vị trí, vai trò của 12 thành viên trong Cụm VI, đồng chí Phó Chánh án TANDTC yêu cầu các đơn vị thuộc Cụm thi đua số VI không ngừng đổi mới các biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua trên khắp các mặt công tác.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cũng chỉ ra nhưng tồn tại, hạn chế nhất định. Những tồn tại đó được cho là xuất phát do nguyên nhân chủ quan. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ đề nghị các đồng chí lãnh đạo thuộc các đơn vị trong Cụm cần thẳng thắn, nhìn nhận lại, đưa ra các biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời, nâng cao hiệu quả thi đua thực chất hơn.

Đối với những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và đề xuất trong Báo cáo của Cụm thi đua số VI đã nêu ra, Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ cho rằng các ý kiến đó hoàn toàn xác đáng và thiết thực. Đồng chí ghi nhận và sẽ giao cho các đơn vị chức năng nghiên cứu, đề xuất, để xem xét, quyết định trong thời gian sớm nhất.

Thay mặt Cụm thi đua số VI, đồng chí Nguyễn Khuyến, Trưởng ban Ban Thanh tra (đại diện đơn vị Trưởng Cụm VI), tiếp thu sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án Nguyễn Trí Tuệ. Đồng chí Nguyễn Khuyến cũng khẳng định, sẽ cùng với tập thể lãnh đạo và cán bộ, công chức các đơn vị trong Cụm thi đua đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu để cụ thể hoá những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Chánh án TANDTC bằng những chương trình, hoạt động thiết thực; không ngừng phấn đấu xây dựng Cụm trong sạch, vững mạnh; góp phần cùng TAND các cấp hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2021 của Cụm thi đua số VI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đã đề ra. Các đại biểu tham gia Hội nghị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, thảo luận, đóng góp ý kiến nhằm xây dựng Cụm thi đua số VI hoàn thành các chỉ tiêu công tác và đạt hiệu quả cao.

Tiếp đó, Hội nghị đã bỏ phiếu kín bình xét, suy tôn, đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND xét tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ năm 2021 cho đơn vị Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ Tổ chức - Cán bộ; Tặng Cờ thi đua TAND cho Vụ Tổ chức - Cán bộ, Văn Phòng, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Học viện Tòa án.

Hội nghị cũng đã bầu Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học làm Cụm trưởng và Báo Công lý làm Cụm phó Cụm thi đua số VI - TAND năm 2022. Sau đó, các đơn vị trong Cụm cũng đã tiến hành ký giao ước thi đua, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Mai Đỉnh